Ochrana osobných údajov | IZOGLOBAL, s.r.o.

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti IZOGLOBAL s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľských operácií a ich účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť IZOGLOBAL s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Súvisiace dokumenty
Informácia o spracúvaní OÚ - Agenda dotknutých osôb
Informácia o spracúvaní OÚ - Kamerový systém
Informácia o spracúvaní OÚ - Mzdy a personalistika
Informácia o spracúvaní OÚ - Registratúra
Informácia o spracúvaní OÚ - Súdne spory
Informácia o spracúvaní OÚ - Účtovníctvo a ekonomika
Informácia o spracúvaní OÚ - BOZP

 

Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Súvisiace dokumenty
Práva dotknutých osôb
Spôsob uplatnenia a plnenia práv dotknutej osoby
Oznámenie porušenia ochrany OÚ dotknutej osobe